Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op het abonnement Schoolmelk (hierna te noemen “het abonnement”) van Schoolmelk.

Het abonnement

U bent zelf verantwoordelijk voor het abonnement, een school kan geen wijzigingen over uw abonnement aan Schoolmelk doorgeven. De enige wijziging die een school kan doorgeven is of een leerling van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaat. Indien Schoolmelk van de school verneemt dat de leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, zal Schoolmelk het abonnement stopzetten. Na 1 augustus kunt u op www.schoolmelk.nl inloggen om te controleren of dit juist geregistreerd staat.
Indien u zich voor het eerst aanmeldt voor een abonnement, loopt het abonnement tot het einde van het schooljaar waarin u zich heeft aangemeld. Na het eerste schooljaar, loopt het abonnement automatisch door naar een volgend schooljaar, tenzij u vóór 1 juli aangeeft dat u het abonnement wilt opzeggen. Vanaf aanvang van het tweede schooljaar van uw abonnement kunt u ten aller tijde opzeggen. Opzegging van het abonnement kan met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand na ontvangst van uw opzegging. Opzeggen kan via de website, telefonisch of schriftelijk.
Verhuizing / andere school / wijziging
Via www.schoolmelk.nl kunt u wijzigingen in product, adres of school doorgeven. Geef een adres- en of schoolwijziging uiterlijk 3 weken van tevoren door aan Schoolmelk.

Levering

Schoolmelk is voor de levering van de producten mede afhankelijk van de medewerking van de school. Indien de school het product van uw keuze niet langer in het assortiment aanbiedt, dan wel Schoolmelk of de school besluit te stoppen met de verdeling van de producten van Schoolmelk, kan dit gevolgen hebben voor het abonnement. Schoolmelk stelt ouders hier tijdig van op de hoogte

Prijs

De prijzen worden per schooljaar bepaald. De actuele prijzen kunt u vinden op www.schoolmelk.nl. Aan u wordt de prijs per pakje berekend. Het aantal pakjes hangt af van het aantal consumptie-dagen en consumptiemomenten (ochtendpauze en/of lunchpauze). Hierbij wordt rekening gehouden met de door de school opgegeven vrije dagen.
Betaling
Het abonnement betaald u per schooljaar in 1 of 3 termijn(en). De betaling kan worden voldaan per automatische incasso, acceptgiro of AcceptEmail. Voor het betalen per acceptgiro brengt Schoolmelk € 3,00 per acceptgiro in rekening. Het abonnementsgeld dient vooraf te worden voldaan. Bij niet tijdig betalen worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien de uiterste betaaldatum van de factuur is overschreden, is Schoolmelk gerechtigd om de leveringen stop te zetten en zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau.
Schoolmelk is gerechtigd de volgende kosten te berekenen:

  • Aanmaning: € 10,00
  • Ingebrekestelling: € 25,00

Indien Schoolmelk incassomaatregelen moet nemen, bent u alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien Schoolmelk hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u worden verhaald. Onder gerechtelijke kosten worden in ieder geval verstaan de declaraties van advocaten en procureurs. U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
** Schoolmelk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve verstrekking.

Privacy

Schoolmelk legt in het kader van haar dienstverlening uw persoonsgegevens vast. Deze persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de diensten van Schoolmelk. De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om u in de toekomst over Schoolmelk en haar producten op de hoogte te houden. Als u wilt dat uw informatie hiervoor niet meer gebruikt wordt door ons, kunt u dit via de website of schriftelijk aangeven. Wij zullen uw persoonsgegevens niet actief aan derden overdragen of ter beschikking stellen.
Schoolmelk-klantenservice
Voor vragen over het abonnement en het doorgeven van wijzigingen kunt u terecht op de website www.schoolmelk.nl of bellen naar 088-116 80 06., op werkdagen van 8.30 – 16.00 uur)